Home

वरिष्ठता सूची
          अपर संचालक उद्यानिकी (अनंतिम) (01/04/2017)
          संयुक्त संचालक उद्यानिकी (अनंतिम) (01/04/2017)
          उप संचालक उद्यानिकी (अनंतिम) (01/04/2017)
          सहायक संचालक उद्यानिकी (अनंतिम)(01/04/2017)
          सहायक संचालक सांख्यिकी (अनंतिम)(01/04/2017)
          वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (01/04/2016)
          उद्यान विकास अधिकारी (01/04/2016)
          ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी (01/04/2016)
          सहायक सांख्यिकी अधिकारी (01/04/2010)
          सहायक ग्रेड-1 लेखापाल
          सहायक ग्रेड-2 लेखापाल
          सहायक ग्रेड-3 लेखापाल
          लेखापाल स्टेनो
          संभागीय लेखापाल
          वाहन चालक वरिष्ठता सूची